KESKKONNAGURU SÕNASTIKEmakeel on ilus. Ja igasugused sõnastikud on mu nõrkuseks. Olen siia kogunud huvitavad mõisted, millega ma viimasel ajal kokku olen puutunud. Soovitan soojalt mõne huvipakkuva teema kohta edasi lugeda. Näiteks sel nädalavahetusel sukeldunud olen ma ökofeminismi ja keskkonnaleina uurimustesse (ecogrief). See siis on sõnastik kõikidele keskkonnaarmastajatele 

AUNKOMPOSTIMINE – Väli-või sisetingimustes olevatesse aunadesse kogutud orgaaniline jääde, mis on segatud erinevate tugiainetega. Tagamaks protsessi aeroobsuse, segatakse ainet teatud perioodi tagant. Sel juhul kaetakse aunad kinni ning õhku lisatakse läbi auna alla rajatud õhukanalite läbi. Võimalik ka passiivne õhu ligipääs.

BALLISTILINE SEPAREERIMINE – Eelnevalt kuivatatud prügifraktsioonide sorteerimine suruõhuga, kus tihedamad ja raskemad osad kukuvad kiiremini õhuvoos maha kui kergemad. Viimased paiskuvad seadmes kaugemale, neist valmistatakse jäätmekütust.

DEMATERIALISEERIMINE – Inimeste sõltuvuse vähendamine materiaalsete toodete tarbimisest: toodete asendamine teenustega, strateegiline disain (kaupade tootmiseks kuluva materjali ja energia vähendamine, toodete muutmine vastupidavamaks ja korduskasutuse tagamine, keskkonnaprobleemide lahendamine nende tekkekohas ehk allikapõhine strateegia).

ELATUSMAJANDUS – Majandussüsteem, kus inimesed toodavad suurema osa vajalikest toodetest ja teenustest ise mis tugineb peamiselt põllumajandusele. Jõukus ei põhine siinjuures rahal vaid loodusvaradel.

KESKKONNARUUM – Maksimaalne loodusvarade ja globaalse ökosüsteemi kasutamise tase, mida maakera elanikkond saab kasutada ületamata maa keskkonna taluvusvõimet ja kahjustamata globaalset võrdõiguslikkust.

KORDUSKASUTUSPAKEND – Pakend, mis on strateegiliselt disainitud olelusringi jooksul läbima korduskasutussüsteemis mitu käiku või ringi.

KOTTKOMPOSTIMINE – Tagamaks ilmastikumõjude eest kontrollitud kompostimise, pannakse biojääde kottidesse. Selle eelis on halva lõhna levimise takistatus. Peale algse termofiilse lagufaasi lõppemist lõhutakse kott ja kompost pannakse lahtistesse aunadesse järelvalmima nagu tavalise aunkompostimise puhul.

LOODUSE ÕIGUSED – Keskkonnaeetika kategooria, mille eesmärk on looduse kaitsmine ja inimtegevuse piiramine. Siia kuulub ka loomaõiguslus. Looduse õiguse kui  filosoofilise mõtte probleemiks on ühepoolne kommunikatsioon ehk inimesed omistavad teatud õigusi loodusele ja tulemusi on võimalik vaid subjektiivselt tõlgendada.

MAGNETSORTIMINE EHK MAGNETSEPAREERIMINE – Prügi sorteerimisprotsess magnetiga.

MAISTU – Piirkond, mis kestva inimtegevuse mõjul on muutunud, kultuuristatud.

MAJANDUSHOOB – Keskkonnapoliitiline vahend rakendamaks loodusvarade ja keskkonnakomponentide otstarbekamat kasutamist (tagatisrahasüsteem, subsiidium, maksud, load).

MITTEKASV – Negatiivne majanduskasv ehk riikide majanduste ümberstruktueerimine kasvust sõltumatuks kuhu kuulub ressursikasutuse ja tarbimise vähendamine kui ainuvõimalik tee sotsiaalse õigluse, ökoloogilise jätkusuutlikkuse ja heaolu parandamiseks.

NAKKEKILE – Õhuke kleepuv kile, mida tarvitatakse toidu pakendamisel (lahtine arbuus).

NULLKASV – Tootmise, tarbimise ja seda toetaava ökosüsteemi tasakaaluseisund, mis tähendab ülemaailmsete energiavarude ja toormaterjalide koguse stabiliseerimist.

OLELUSRING – Ühe toote eluiga: toorme kaevandamine ja tootmine, pakendamine, tekkinud jäätmete käitlemine.

PALLITAMINE – Jäätmete kompaktne komplekteerimine hoiustamise ja transportimise eesmärgil. Tavaliselt pallitatakse jäätmeid, millel on rahaline väärtus ja mille ümbertöötlemine on tagatud (sorteeritud plastik), kasutades vahenditena traati või muid sidumismaterjale ja kattes jäätmeid kilega kaitsmaks neid vihmavee eest.

PASSIIVMAJA – Võimalikult väikese energiatarbega maja, mis kasutab ära asukoha kütte- jahutus- ja valgustusvõimalusi.

PROBLEEMTOODE – Toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada ohtu tervisele või keskkonnale, kaasa arvatud keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast koormust.

REAKTIIVKOMPOSTIMINE – Topeltpõhjaga konteineris sundõhustatud biojääde, mille olusid saab kontrollida.

RINGMAJANDUS – Majandusliik, kus taas- ja korduvkasutatakse mittebioloogilisi ressursse ja materjale, niisamuti ka parandatakse ja kokku kogutakse tooteid nende olelusringi lõpus. Vajaduste rahuldamine on olulisem kui toodete omamine.

ROHEPESU EHK ÖKOEKSITAMINE – Petlik turundusvõte, mis tähendab keskkonnavaenuliku tegevuse üldsusele positiivset esitamist.

ROHETÖÖKOHT – Täisväärtuslik töökoht, mis panustab keskkonna hea seisundi säilitamisse või taastamisse mis tahes sektoris. Seda iseloomustab tulemuslik töö, adekvaatne sissetulek, sotsiaalne kaitse ja töötaja õiguste austamine ning töötaja võimalus kaasa rääkida otsuste tegemisel, mis mõjutavad tema elu.

RÜHMAPAKEND – Teisene pakend, mis on mõeldud teatud hulga müügiühikte rühmitamiseks müügikohas, mille eesmärk on kauba käsitlemise lihtsustamine, kaitsmine või käitlemine. Müügipakend võib sisaldada ühte või mitut ühekorrapakendit. Müügipakend võib aga ei pruugi jõuda tarbijani.

SANEERIMISKULU – Puhastusulu keskkonna või selle komponentide eemaldamiseks saastest.

SOTSIAALNE DUMPING – Ettevõtete üleviimine nõrgema tööjõuregulatsiooniga maadesse, mistõttu kunstlikult väikesed tootmiskulud annavad ebaausa eelise rahvusvahelises kaubanduses.

SÜVAÖKOLOOGIA – Filosoofiline ideoloogia ehk indiviidi vajadus pidevalt arendada oma loodustunnetust ja -mõistmist, mis väljendub isikliku sügava ja mõtestatud suhtumisega loodusesse ning keskkonnaprobleemidesse. Süvaökoloogia seostub eluaegse õppimisega, mis peaks suunama inimesed enesestmõistetavalt looduse sisemise väärtuse, tema vajaduste ja õiguste tunnetamisele ning peaks tegelikult vältima vastuolu inimkeskse ja looduskeskse argumenteerimise vahel, kuna ennast looduse osana tundvatel inimestel ei tekiks pretensioone oma õiguste ületähtsustamiseks.

TIHENDAMINE – Prügi ruumi eesmärgil kokkusurumine, mis algab juba prügiautos.

TOIDUJULGEOLEK – Toiduga kindlustatus igas olukorras teatud piirkonn või riigis, mis on stabiilne ja kõigile kättesaadav.

TRUMMELKOMPOSTIMINE - Biojäätme trumliga segamine, mis kestab umbes nädal. Sellele järgneb järelvalmimine nagu aunkompostimise puhul.

VEOPAKEND – Kolmandane pakend, mida vajatakse teatud arvu müügiühikute käsitlemise ja veo tagamiseks, vältimaks füüsilisi kahjustusi. Veopakend ei ole maantee-, laevatee-, raudtee- ega õhuveokonteinerid.

VIRGESTUS – Rekreatsioon ehk töövõime taastamine, lõdvestumine, puhkus ja meelelahutus, mis leiab aset looduses.

ÖKOLOOGILINE SELJAKOTT – Lõpptarbijale nähtamatu materjalikulu toote või teenuse valmistamiseks/osutamiseks.

ÖKOOPTIMISM – Arvamus, et inimtegevus ei ohusta kunagi tõsiselt ökoloogilist tasakaalu ja ökosüsteemi toimimist, kuna looduskeskkond suudab inimõju alati tasakaalustada.

ÜHEKORRAPAKEND JA KORDUSKASUTUSPAKEND – Müügipakend ehk esmane toote pakend, mis on mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks. Ühekorrapakend pakendeid saab ja on majanduslikult õige kasutada korduvalt. Selliseid pakendeid nimetatakse korduskasutuspakenditeks, ülejäänuid aga ühekorrapakenditeks. Oluline on, et korduskasutuspakendina tuleb arvesse vaid ametlik korduskasutus, mille käigus pakend koos kaubaga uuesti turule tuleb.

Kommentaarid